Aricescu Andrei

Data nașterii :
28/09/1935
București
Data deces     :
29/07/1991
București

Specializare

Epoca romană
epigrafie/ filologie clasică/ armata romană din Moesia Inferior

Studii

Facultatea  de filologie, sectia limbi cla­sice - Universitatea  București  
Licenta
1953
 - 1958

Alte studii

1949-1953 - Liceul Clasic mixt Sf. Iosif, București.

 

 

Doctorat

Universitatea București - Facultatea de istorie
Armata în Dobrogea ro­mană.
1975

Șantier

Alte șantiere

Techirghiol  (1959), Li­manu   (1960)

săpături  de salvare  la  Sîmbăta  Nouă  (1960), Beilic (1960), Castelu (1961), Nicolae Balccscu (1962),  Gura  Dobrogei  (1992),  Hîrșova (1964).

Activitate

Muzeul regiunii Dobrogea - Constanța
muzeograf
-
Perioada
1959
-
1965
Institutul Pedagogic Constanța
profesor latină și română
-
Perioada
1965
-
1975
Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional al municipiului Bucureşti
muzeograf
-
Perioada
1975
-
1976
Oficiul pentru patrimoniul cultural naţional al municipiului Bucureşti
director
-
Perioada
1976
-
1979
Consiliul Culturii și Educației Socialiste
director-adjunct Patrimoniu Cultural
-
Perioada
1979
-
1982
Editura Sport-Turism
redactor
-
Perioada
1982
-
1990
Ministerul Culturii
Director direcția Muzee și Colecții
-
Perioada
1990
-
1991

Alte Funcții

Membru al Societăţii de studii clasice şi de istorie din R.S. România.

Lista Lucrări

Cărţi :
1. Tezaurul de sculpturi de la Tomis, Bucureşti, 1963, (în colaborare cu V. Canarache, V. Barbu, A. Rădulescu).
2. Noi monumente epigrafice din Scythia Minor, Co nstanţa, 1964, 188 p. (în colaborare cu V. Barbu, N. Gostar, Gh. Poenaru Bordea, A. Rădulescu).
3. Armata in Dobrogea romană, Buc ureşti, 1977, 313 p (reeditată în limba engleză, The Army in Roman Dobrudja, în colecţia B.A.R., Internaţional Series 86, Oxford, 1980).
4. Enciclopedia civilizaţiei romane, Bucureşti, 1982 (lucrare colectivă pentru care a elaborat majoritatea articolelor despre armata romană - nume comune şi personalităţi şi o parte din articolele privitoare la Dobrogea romană).

Studii şi articole
5. Die bodenstăndige Bevolkerung der Dobrudscha und ihre Beziehungen zu den Griechen in der hellenistischen Epoche, St. Cl., 3, 1961, p. 67-82.
6. Săpături arheologice la Techirghiol, Materiale, 8, 1962, p. 166-173 (în colaborare cu E. Comşa, D . Galbenu).
7. Le depot des monuments sculpturaux recemment decouverts a Constanţa . Acta antiqua Philippopolitana - Studia archaeologica, Sofia, 1963, p. 133-152 (în colaborare cu V. Canarache, A. R ădulescu, V. Barbu).
8. Notă asupra unui decret elenistic inedit din Muzeul 1·egional de arheologie Dobrogea, St. Cl. 5, 1963, p. 315- 318.
9. In scripţii inedite tomitane in versuri, St. CI., 5, 1963, p. 319-331.
10. DepoziteZe de bronzuri din Dobrogea, SCIV, 16, 1965, 1, p. 17-42.
11. Cazanul scitic de la Castelu, SCIV, 16, 1965, 3, p. 565-570.
12. Quelques precisions sur la carte de la Scythia Minor, Dacia, N. S. 14, 1970, p. 297-309.
13. Depozite de unelte, arme şi podoabe de bronz în Dobrogea, Pontica, 3, 1970, p. 25-76.
14. Cap de marmură al lui Thanatos descoperit la Ostrov, SCIV, 21, 1970, 3, p. 489- 492.
15. O nouă reprezentare a Dioscurilor la Tomis, SCIV, 22, 1911, 2, p. 337-344.
16. Despre numele aşeză ri i antice de la Slava Rusă , BMI, 40, 1971, 3, p. 58-60.
17. Noi date despre cetatea de la Hirşova, Ponctica, 4, 1971, p. 351-370.
18. Noi date despre cimitirele getice din zona Dunării în Dobrogea. în Volumul "Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de istorie (1964)", Bucureşti, 1971, p. 222-232.
19. Incer care nouă de înţelegere a ştirilor date de Procopius din Caesarea despre teritoriul Dobrogei în vremea lui Iustinian, Pontica, 5. 1972, p. 329-347.
20. Despre zidul de apărare al Tomisului în v remea lui Ovidius, Pontica, 5, 1972, p. 439-446.
21. Unităţile militare in procesul de romanizare a teritoriului dobrogean, SCIV, 23, 1972, 4, p. 381-392.
22. Adnotări epigrafice {1), SCIV, 24, 1973, 1, p. 111-118.
23. Notă despre insc ripţia lui H elitts descoperită la Topologu, Pontica, 6, 1973, p. 105-110.
24.. Despre o recentă interpretare a izvoarelor literare privind părăsirea Daciei, SCIV, 24, 1973, 3, p. 485- 493.
25. Contributions epigraphiques ă l'identification de quelques toponymes de Scythia Minor (texi prescurtat), în Vestigia, Munchen, 17, 1973, p. 547-549.
26. Auxilia limitis Scythici, .,Actes du IXe Congres international cl'etudes sur les frontieres romaines - Mamaia 1972", Bucarest - Koln-Wien, 1974, p. 117-122.
27. Două inscripţii din vecinătatea Sacidavei, Pontica, 7, 1974, p. 159-174.
28. Drumul militar de la Noviodunum la Callatis in lumina itinerariilor antice, Pontica, 8, 1975, p. 315-329.
29. Un nouuveau document epigraphique des AVFIDII att Bas-Danube, în ,.Actes de la Conference d'etucles classiques EIRENE - Cluj 1972", Bucureşti, 1975, p. 695-698.
30. Trezaurul de semne ele schimb premonetare de la Enisala, SCN, 6, 1975, p. 17-24.
31. Elemente de latină tîr zie intr-o inscripţie descoperită în Dobrogea, în Studii şi cercetări lingvistice, 26, 1975, 6, p. 577-581.
32. Contribztticns epigmphiques a l'identification de quelques toponymes de Scythia Minor (text complet, cu ilustraţii), RRH, 14, 1975, 4, p. 693-700.
33. Les fortifications de la Dobroudja ă l'epoque de Justini en, in "Actes du XIVe Congres international des etudes byzantines - Bucarest 1971", Bucureşti, 1975, p. 495-501.
34. Le mur d'enceinte de Tomi d l'epoque d'Ovide, in "Acta Conventus omnium gentium Ovidianis studiis fovenclis", Bucureşti, 1976, p. 85-90.

35. Adnotări epigrafice (2), SCIV A, 27, 1976, 4, p. 523-535.
36. Observaţii privind garnizoana de la Capidava in secolele I-III, Pontica, 9, 1976, p. 79-88.
37. Classis in Platypegiis, 17, 1977, p. 161-165.
38. Deux epigrammes inedites de Tomi, în ,,Epigraphica", Bucureşti, 1977, p. 193-202.
39. Autor de l'inscription de SEDA1'IUS APOLLONIVS - PRAEFECTUS GAETULORVM, în "Epigraphica", Bucureşti, 1977, p. 239-248.
40. L es veterans du lintes scythique, i:n Studien zu den Militargrenzen Roms, Koln-Bonn, 1977, p. 263-266.
41. In legătură cu. zonele de acţiune ale legiunilor moesice pe teritoriul Dobrogei, Pontica, 10, 1978, p. 179-190.
42. Scul ptur i romane provinciale din Vestul Moesiei Inferior, MIM, 10, 1980, p. 197- 207.

Recenzii
43. Helmut Freis, Die Cohortes urbanae, St. CI., 12, 1970, p. 548-549.
44. Geza Alfoldi, Die Legionslegaten der romischen Rheinarmeen, St. CI., 12, 1970, p. 548-549.
45. Graham Webster, The Roman Imperial Army of the First cmd Second Centuries A. D., SCIV, 22, 1971, 4, p. 677-678.
46. Al X-lea Congres inte rnaţional al Limesului Germania Inferior, Xanten-Nijmegen, 10-23 sept. 1974, Pontica, 8, 1975, p. 451-455 (în colaborare cu A. V. Rădulescu).
47. Alexandru Suceveanu,  Viaţa economică în Dobrogea romană, secolele I-III, RESEE, 16, 1978, 1, p. 165-167.

Bibliografie despre arheolog

V. Barbu, Andrei Aricescu, Pontica XXIV, 1991, p. 443-447.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram