Cucoș Ștefan

Data nașterii :
13/07/1936
Bârlad
Data deces     :
22/11/1992
Bacău

Specializare

Neolitic
Faza B a culturii Cucuteni

Studii

Universitatea Iași
Licenta
1956
 - 1962

Alte studii

Școala primară și liceul la Bîrlad (1954).

Primii doi ani luicrează la F R.B., apoi la I.R. Combustibilul şi la Spitalul de adulţi din Bîrlad.

Doctorat

Universitatea Iași
Faza Cucuteni B din Depresiunea Subcarpatică a Moldovei
acad. M. Petrescu-Dîm­bovița
1983

Șantier

Ghelăiești
Ghelăiești
Judet : Neamț
Perioada
1971
-
1991

Responsabil științific șantier

Ghelăiești
1981
-
1991

Alte șantiere

Poduri, Livezi (jud. Bacău)

Activitate

Liceul Mixt din Comănești
profesor
-
Perioada
1962
-
1968
Muzeul Arheologic Piatra Neamţ
muzeograf principal
-
Perioada
1960
-
1978
Complexului Muzeal judeţean Neamţ
director
-
Perioada
1978
-
1985
Complexul Muzeal judeţean Bacău
muzeograf principal
-
Perioada
1985
-
1988
Complexul Muzeal judeţean Bacău
director
-
Perioada
1988
-
1990
Muzeul Județean de Istorie "Iulian Antonescu" - Bacău
muzeograf principal
-
Perioada
1990
-
1992

Premii / Titluri / Distincții

1987 - Premiul Vasile Pârvan al Academiei Române pentru anul 1985 - pentru lucrarea "Aşezările Culturii Cucuteni din România", Ed. Junimea, Iaşi, 1985 (colab. cu Dan Monah).

Lista Lucrări

 1. Săpăturile arheologice din județul Neamț,  în  MemAntiq, 1, 1969, p. 415 - 122.   
 1. Reprezentări antropomorfe  în decorul pictat  cucutenian de la Ghelăiești (jud. Neamț ), în MemAntiq, II, 1970;p. 101 - 113  și  f ig. 1-6.
 1. O așezare neolitică în bazinul Trotușului, în MemAntiq, II, 1970, p. 481 -486  și fig. 1 -4.
 1. Expoziția permanentă a Muzeului Arheologic Piatra Neamț, în MemAntiq, II, 1970, 559 -576 și fig. 1 -21.
 2. Ghelăiești ( Piatra Neamț), Săpăturile  din  1969  în așe­zarea cucuteniană ,,Nedeia", în MemAntiq, II, 1971, p. 11 -64 (în colaborare).
 3. Reprezentări de încălțăminte în plastica cuculeniană Ghelăiești (jud. Neamț), în MemAntiq, II,   1971, p. 65 -77.
 4. Expoziția ,,Noi descoperiri arheologice în județul Neamt( 1965-1969)'', în MemAntiq, II, 1971, p. 561-570 (în colaborare).
 5. Săpăturile arheologice din județul Neamț, în Mem­Antiq, III,1971, p. 577 -583.
 6. Un complex ritual descoperit la Ghelăiești (jud. Neamț) în SCIV 24, 1973, 2, p. 207-215.
 7. Ceramica neolitică din Muzeul Arheologic Piatra Neamț (Céramique neolitique du Musée Archéologique de Piatra Neamț,  Acta   Musei  Petroclavensis,   Biblioteca   Memoriae Antiquitatis, I, Piatra Ncamt,  1!1i3, 70 p. tcxt    i 119 fig.
 1. l'ase 11eo-encolil1ce c11 l11b i semni fica fia lor, ln SC!l'A,25, 1974, 1, p. 125 -130.
 1. Douà vase:oomorfe encoliliee, in Carpien, VII, 1975,     7 -14.
 2. V ase prismalice neo-eneolilicc, ln M cmAnliq, IV -V (1972 -19i3), 1976, 67 -72 i fig. 1-5.
 3. Silpèilurile  arheo/ogice  din j11de/11l   Neam/   (lIl ),  ln M cmAnliq, IV -Y (1972 -1973), p. 301 -304  i fig. 1-4.
 1. 1'1èirt11rii din ,,nrhiva" milenara, ln Ràzboieni - Yalea Albà i Mo11ogra fie islorica, economicü $i social­ c11l111rald , Piatra Ncamt, 1977, p. 29 -46.

1Ci. Decorul  spiralic  al ceramicir  Cuciileni  B, ln  Carpica, X, 1978, p. 55 -88.

 1. l\'oi descoperiri de lopoare de aramü. bronz, ln SC IYA, 29, 1978, 4, p. 579 -582.
 1. Dale asupra agricullurii cuculeniene din ltfoldova, ln Cercetüi agronomicc in Moldova, I, 1980, 133 -136 (ln colahorarc).
 2. Pctrodava Tradific §i conlinuilale, Piatra Ncamt, 1980, 143  p.   (h1 colaborare).
 3. Sapillurile de la Villeni - Piatra Neamt ( 1971 -197;j), ln McmAnliq VI -VIII (1974 -1976), 1981, 3i -5li i fig. 2 -25.
 4. lnccp11l11rile pcrioadei de tranzifie de la cncolil1c la rpocabron=11l11i in zona subcarpulica a i\1oldo11ei, ln, AM N , XIX, 1982,  p.  253 -260.
 1. Silpül11ri/c ologicc din ·1ell-ul c11c11le11ian Dealul Ghl11daru, com. Podurl, jud. Bacilu, ln Ccrcetüri Arl1colog1re, V,  1982,  p.   9 -22  (ln  colaborarc).
 2. Ccrccliirlle arl1e0Togice de la Pocluri -Det1l11l Ghi11- daru, ln Cercetàri Arheologice, VI, 1983, 3 -22 (ln colabo­ rare).
 3. De/imilalions et inlcrférenccs, in Revue Roumaine, 9, 1984, 31 -35.
 4. A$ezàrile cullurii Cuculeni di11 RomClnia, Jnnimca, Iai, 1985, 218 p.  (ln  colaborare).
 5. Cîlelia considera(ii cu privire la sflr§itul cullurii C11c11- lcni, ln Carpica, XV II,  1985,  33-40.
 • 27 Sl11diu' lipologic gi pelrogra fic al unelle/or lilice dm cileva ae:üri C11c11leni B, ln M emAnliq, IX -XI (1977 -197!1), 1985, 605 -641 (ln colaborare).
 1. Descoperiri forluile de obiccle de bronz, ln McmAnliq, IX ....:.xy (19i7 -1!179), 1985, p. 491 -495.
 1. Cullurn amforelor sferice din depresi1111ea .mbc2rpC1lic'u a 1\Io/dovei, ln MemAntiq, IX -XI (1977 -1979), 1985,  p. 141  -161.
 2. Çeram1ca de lip C din aria cullurÎI Cuculeni, ln Mem­ Anliq," IX -XI (1977 -1979), 1985, p. 63 -92.
 3. Noi date C U din nivelurilc apar/inl11d cullurii Prec11- c11le11i sla/iunea de la Poduri -Decilul Ghindaru, jud. Ba­ cilu, ln Cercelüri Arhcàlogice, VIII, 19&6, p. 137 -142 (ln cola­ bornrc).
 4. Cronologia cneoliticului final din zona subcarpalicü a Moldovei, ln  Carpica,  XVIII -XIX  (1986 -1%7), 1987, p. 13-20.
 1. Raport preliminar  asupra  săpăturilor  arheologice  de la Poduri - Dealul  Ghindaru  (1984 -1985 ),  in  MemAntiq, XV -XVII   (1983 -1985),  1987,  9 -10  (în   colaborarc).
 2. La fin de la culture Cuculeni dans le conle:r:lc de· l'énéolithique du Bas-Danumbc, in M. Pctrcscu-Dlmbovi1a et al. (cd), La civilisa/ion de Cucuteni en contexte européen. Session scienti fique Ia. i - Piatra Ncamf 1984, Biblliotheca Archaco­ logica   Iassiensis,  I,  Iași, 1987, p.  125 -132.
 1. Locuințele eneoliticului final din zona subcarpatică a Moldovei, în  Carpica,  XX,  1980, p. 53-59.
 2. Câteva considerații cu privirc la unele probleme ale encoliticului final de la est de Carpați,  în  Carpica,  XX, 1989, p. 61-67.

 

MANUSCRISE

 1. Faza Cucuteni B din ddepresiunea subcarpatică a Mol­dovei, teza de doctorat sustinută la 3 iunie 1983 la Facultatea de istorie a Universității ,,Al. I. Cuza" din Iași.            ·
 2. Sfârșitul  eneoliticului  in  Subcarpații   estici  românești.

Diverse

Realizator de expoziții importante:

1984 - expoziţia "Cultura Cucuteni" -cu prilejul aniversării a 1 00 de ani de la descoperirea culturii Cucuteni

1984 - expoziţia ,.Semicentenarul Muzeului de Istorie din Piatra Neamţ, decembrie 1984".

A organizat şi permanentizat sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeului de Istorie Piatra Neamţ, începînd cu anul 1978.

A organizat Sesiuni: "Plastica neo-eneolitică din România" (1982), sau sesiuni cu participare internaţioală în colaborare cu Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol"
din Iaşi, precum "Cultura Cucuteni in context internaţional" la Iaşi şi Piatra Neamţ.

1991 - la Bacău - Colocviul "Arta statuară neolitică în aşezările de la est de Carpaţi".

Bibliografie despre arheolog

Dan Monah, Ștefan Cucoș (1936-1992), Arheologia Moldovei, XVI, 1993, p. 343-344.

Viorel Căpitanu, Ștefan Cucoș (1936-1992), Carpica, XXIII, 2, 1992, p. 327-331.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram