Florescu Radu

Data nașterii :
13/11/1931
București
Data deces     :
07/09/2003
București

Specializare

Epoca romană
arheologie și artă romană

Studii

Universitatea București
Licenta
1950
 - 1954

Alte studii

Studii secundare - Liceul Sf. Sava, București

Doctorat

Universitatea București - Facultatea de Istorie-Filozofie
Arhitectura militară romană în Dacia şi Scythia Minor
acad. Emil Condurachi
1980

Șantier

Capidava
Topalu
Judet : Constanța
Tara : Romania
Perioada
1934
-
2003

Activitate

Institutului de Istoria Artei
cercetător
-
Perioada
1955
-
1956
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1956
-
1960
Direcția Monumentelor Istorice
cercetător
-
Perioada
1960
-
1964
Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă - Direcția Muzee
consilier
-
Perioada
1964
-
1965
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” - Bucureşti
profesor
-
Perioada
1965
-
1970
Direcția Monumentelor Istorice
director-adjunct
-
Perioada
1974
-
1975
Centrul de Perfecţionare al C.C.E.S - șef sector Muzee
profesor
-
Perioada
1975
-
1979
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
profesor - catedra de Muzeologie
-
Perioada
1979
-
1990
Muzeului Naţional de Istorie a României
Director
-
Perioada
1993
-
1997

Alte Funcții

1990 - 1992 președinte al Comisiei Muzeelor şi Colecţiilor

1992-1996 prim preşedinte al Comitetului Naţional Român ICOM

A mai predat la: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” şi Universitatea „Spiru C. Haret”

din Bucureşti, Universitatea „Valahia” din Târgovişte

Lista Lucrări

Teza de doctorat
Arhitectura militară romană în Dacia şi Scythia Minor, în specialitatea „Istorie universală antică
şi arheologie” (conducător ştiinţific acad. Emil Condurachi), susţinută la Universitatea Bucureşti,
Facultatea de Istorie- Filozofie, la 8 martie 1980.
Volume
Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu, Capidava. Monografie arheologică, I, Bucureşti, 1958.
Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1958
(colaborare R. Florescu).
R. Florescu, Cucerirea romană în provinciile sud-dunărene (lucrare documentară), Comisia pentru
studierea formării limbii şi poporului român, 1960, 450 p.
Radu Florescu, Arta pe teritoriul României din cele mai vechi timpuri pînă la mijlocul secolului al
VI-lea, în Istoria Artelor Plastice în România, Bucureşti, 1968, vol. I, p. 49-89.
Radu Florescu, Răzvan Theodorescu, Arta pe teritoriul României de la mijlocul sec. al VI-lea pînă
în primele decenii ale secolului al XIV-lea, în Istoria Artelor Plastice în România, Bucureşti,
1968, vol. I, p. 91-113.
Radu Florescu, Arta dacilor, Bucureşti, 1968, 92 p. = L'art des Daces, Bucarest, 1968, 58 p. avec
illustr. + 55 illustr.
Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roşu, Dicţionar enciclopedic de artă veche a României,
Bucureşti, 1980, 368 p. cu ilustr. şi h. + 8 pl. ilustr. color. Radu Florescu, L'art de l'antiquité
daco-roumaine, Bucarest, 1986, 171 p.
Radu Florescu, Bazele muzeologiei, Bucureşti, 1994.
Radu Florescu, Istoria civilizaţiei creştine, Bucureşti, 2000, 278 p.
Studii şi articole
R. Florescu, Un tip ceramic necunoscut din veacul al VI-lea, SCIA, 2 (1955), 3-4, p. 338-342.
R. Florescu, Note despre olărie smălţuită din sec. X-XI, SCIA, 3 (1956), 1, p. 290- 292.
R. Florescu, Agricultura în Dobrogea la începutul stăpînirii romane, I, SCIV, 7
(1956), 3-4, p. 367-392; II, SCIV, 8 (1957), 1-4, p. 149-167.
R. Florescu, Unele observaţii cu privire la ceramica decorată cu culoare roşie din aşezarea târzie
de la Capidava, SCIV, 9 (1958), 1, p. 131-140.
Gr. Florescu, R. Florescu (Fl. Anastasiu, D. Vâlceanu, T. Mateescu, D. Teodorescu, P. Munteanu),
Săpăturile arheologice de la Capidava (1957), MCA (6), 1959, p. 617-627.
Radu Florescu, Problema originii ceramicii româneşti şi unele descoperiri recente de la Capidava,
în Omagiu lui George Oprescu cu prilejul împlinirii a 80 ani,
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

588

IOAN C. OPRIŞ

 

Bucureşti, 1961, p. 199-210 (cu ilustr.).
R. Florescu, Noi puncte de vedere şi noi propuneri cu privire la reconstituirea Monumentului
triumfal de la Adamclisi, în Monumente istorice. Studii şi lucrări de restaurare, 1961, p. 159-186.
Gr. Florescu, R. Florescu, Gl. Ceacalopol, Săpăturile arheologice de la Capidava (1958), MCA, 7
(1961), p. 571-579.
Gr. Florescu, R. Florescu, Gl. Ceacalopol, Săpăturile arheologice de la Capidava (1959), MCA, 8
(1962), p. 693-704.
R. Florescu, Sur le type architectonique du Palais des Augustales de Sarmizegetusa, Acta Antiqua
Philippopolitana, Sofia, 1964, p. 95-104.
R. Florescu, Lucrul lemnului în aşezarea feudală timpurie de la Capidava, Revista de etnografie şi
folclor, tom 10 (1965), 5, p. 529-536.
R. Florescu, Problema originii bazilicii creştine şi principia fazei târzii a castrului Drobeta,
Apulum, 5 (1965), p. 572-590.
R. Florescu, M. Davidescu, Importanţa cercetărilor şi studiilor de topografie istorică pentru
organizarea activităţii muzeelor, RevMuz 2 (1965), 27, p. 113- 119.
R. Florescu, Descoperiri noi la Drobeta şi reformele militare din a doua jumătate a sec. III e.n.,
RevMuz 2 (1965), p. 435-436.
R. Florescu, Cronica săpăturilor arheologice ale muzeelor în 1964. III, Rev Muz, III/2, 1966,
185-188.
R. Florescu, Mişu Davidescu, Nouvelles découvertes du Haut Moyen-Âge à Drobeta, în Actes du VIIIe
Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Prague, 1966, p. 212-213.
R. Florescu, M. Davidescu, Noi documente epigrafice descoperite la Drobeta, Rev Muz 3 (1966), 3, p.
205-209.
R. Florescu, Date noi de la Capidava. În legătură cu cultura materială a zonei Dunării de Jos în
perioada anterioară campaniilor lui Ioan Tzimiskes, Apulum, 6 (1967), p. 266-267.
R. Florescu, Les phases de construction du castre Drobeta (Turnu Severin), în Vorträge des 6.
internationalen Limeskongresses in Süddeutschland, Köln- Graz, 1967, p. 144-151.
R. Florescu, Descoperiri noi la Drobeta şi reforme militare din a doua jumătate a sec. III e.n.,
Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Muzeelor de istorie, 1 (sept. 1964), Bucureşti, 1970, p.
433-439.
R. Florescu, Ioan Opriş, Perfecţionarea muzeografilor arheologi. Realizări şi viziuni, RevMuz 9
(1972), 6, p. 564-566.
R. Florescu, Problema stăpânirii bizantine în nordul Dobrogei în sec. IX-XI, Pontica, 5 (1972), p.
381-400.
R. Florescu, Limesul dunărean în perioada târzie a Imperiului Roman, BMI, 41
(1972), 3, p. 23-26.
R. Florescu, R. Ciobanu, Problema stăpânirii bizantine în nordul Dobrogei în secolele IX-XI,
Pontica, 5 (1972), p. 381-400.
R. Florescu, N. Cheluţă-Georgescu, Săpăturile de la Capidava 1968-1974, Pontica, 7 (1974), p.
417-435.
R. Florescu, Drobeta pe Columna lui Traian, Drobeta, I, (1974), p. 315-321.

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

RADU FLORESCU (13 noiembrie 1931 - 7 septembrie 2003) 589

 

R. Florescu, N. Cheluţă-Georgescu, Săpăturile de la Capidava, Pontica, 8 (1975), p. 77-85.
R. Florescu, Date noi cu privire la cronologia Capidavei romane târzii, Pontica, 8 (1975), p.
361-372.
R. Florescu, Consideraţii asupra Monumentului Triumfal de la Adamclisi, RMM- MIA, 45 (1976), 2, p.
3-10.
R. Florescu, Burii de la Adamclisi?, Pontica, 9 (1976), p. 65-78.
R. Florescu, Câteva observaţii cu privire la limesul transalutan, Drobeta, 3 (1978), p. 55-61.
R. Florescu, Importanţa izvoarelor arheologice pentru cercetarea istoriei tehnicii populare, Studii
şi comunicări de istorie a civilizaţiei populare din România, I, Sibiu, 1981, p. 29-32.
R. Florescu, Note de geografie antică, Ziridava, 13( 1981), p. 29-48.
R. Florescu, Ţara lui Dromihaites, Pontica, 14( 1981), p. 153-170.
R. Florescu, Imago hominis, Arta, 29 (1981), 1-2, p. 65-66.
R. Florescu, Cronica de lut a omenirii, Arta, 28 (1981), 9-10, p. 14-15.
R. Florescu, Vasile Pârvan, Arta, 29 (1982), 9, p. 21-23.
R. Florescu, Conservarea – restaurarea ca etapă a cercetării bunurilor culturale. Cercetări de
conservare şi restaurare, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2 (1982), p. 23-32.
R. Florescu, Limbajul artistic al Columnei lui Traian. Noi cercetări în domeniul istoriei artei
româneşti, Bucureşti, ASSP, 1983, p. 6-14.
R. Florescu, Vitruviu, un precursor al etnologiei. Informaţii pentru o istorie a arhitecturii
româneşti, Ialomiţa. Materiale de istorie agrară a României, Slobozia, 1983, p. 330-336.
R. Florescu, Cercetarea ştiinţifică în muzeu, AMN, 20 (1983), p. 743-750.
R. Florescu, Drumurile lui Traian la sud de Carpaţi în războaiele dacice. O nouă interpretare a
imaginilor Columnei lui Traian, Drobeta, 1984, p. 51-58.
R. Florescu, Monumente tomitane de şcoală constantinopolitană, Pontica, 18 (1984), p.
193-202.
R. Florescu, Urbanizarea Daciei, Sargetia, 18-19 (1984-1985), p. 149-167 =
L’urbanisation de la Dacie, RRH, 24/1-2 (1985), p. 7-27.
R. Florescu, Graniţele Daciei la Ptolemeu, CCDJ, 1 (1985), p. 53-59.
R. Florescu, Calendarul dacic, Symposia Thracologica, 3 (1985), p. 121-123.
R. Florescu, Casa – o dovadă de continuitate, Muzeul Satului şi de Artă Populară, 5-6
(1985), p. 131-132.
R. Florescu, Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană şi macedoneană,
Pontica, 19 (1986), p. 171-177.
R. Florescu, Observaţii cu privire la statul dac, Symposia Thracologica, 5 (1987), p. 65-67.
R. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea metrologiei dacilor în vremea domniei lui Decebal,
Tibiscum, 7 (1988), p. 153-164.
R. Florescu, Z. Covacef, Stratigrafia Capidavei romane târzii şi feudale timpurii, Pontica, 21-22
(1988-1989), p. 197-247.
R. Florescu, Cetăţile dacice de pe Columna lui Traian, Symposia Thracologica, 7
(1989), p. 324-330.

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

590

IOAN C. OPRIŞ

 

R. Florescu, Urbanizarea Dobrogei romane, Pontica, 23 (1990), p. 99-127.
R. Florescu, Cr. Matei, State protoelenistice din nordul şi vestul Pontului Euxin, CCDJ, 13-14
(1995), p. 173-181.
R. Florescu, Cele două Tibiscum şi graniţa de vest a Daciei romane, Cercetări
arheologice, 10 (1997), p. 365-370.
R. Florescu, Quelques observations sur le tracé et la partition de la bande à reliefs historiés de
la Colonne Trajane, Cercetări arheologice, 11, 2 (1998-2000), Bucureşti, 2000, p. 457-496.
R. Florescu, Les routes de l’armée romaine pendant la première guerre daco- romaine de 101-102, în
Istro-Pontica, Muzeul tulcean la a 50-a aniversare, 1950- 2000. Omagiu lui Simion Gavrilă la 45 de
ani de activitate (1955-2000), Tulcea, 2000, p. 175-200 + pl. I-V.
R. Florescu, Des tremblements de terre et des invasions en Scythie Mineure pendant l'Antiquité
tardive, Pontica, 33-34 (2000-2001), p. 451-457.
R. Florescu, L’épisode moesique de la première guerre dacique: une parallèle entre les reliefs de
la collone Trajane et ceux du Monument triomphal de Adamclisies tremblements de terre et des
invasions en Scythie Mineure pendant l'Antiquité tardive, Pontica, 35-36 (2002-2003), p. 133-159.

Recenzii

Gorana Tontchéva, Starogr'ckata keramika v Muzeji na g. Stalin, Izvestija Varna, 9 (1953), p.
29-41, în Dacia, N.S., 2 (1958), p. 515 – 516.
Vojtech Ondrouch, Reiche römerzeitliche Gräber in der Slowakei, Bratislava, 1957, 271 p., 38 fig.
în text, 6 pl. culori, 55 pl. + 1 hartă, în SCIV, 9 (1958), 1,
p. 232-233.
Welizar Welkov, Nouvelles inscriptions latines de Montana, Arheologija, 7 (1955), 2, 1, p. 91-101,
în SCIV, 9 (1958), 2, p. 519 -520.

Studii introductive, prefeţe, ediţii îngrijite şi traduceri

Istoria artelor plastice în România, redactată de un colectiv sub îngrijirea acad.prof. George
Oprescu (red. Radu Florescu ş.a.), Bucureşti, 1968.
Ion Miclea, Romania antiqua, cu un Cuvînt înainte de acad. Constantin Daicoviciu; studiu istoric
explicativ de Hadrian Daicoviciu, Bucureşti, 1969, VIII p. + XI p. + 141 ilustr. + 15 p.
(consultanţi ştiinţifici Hadrian Daicoviciu şi Radu Florescu).
Enciclopedia civilizaţiei greceşti, Bucureşti, 1970, Prefaţă şi control ştiinţific de
Radu Florescu, p. 5-14.
Ion Miclea, Columna, Cluj, 1971, cu Studiu şi comentariu arheologic de Radu Florescu.
E. Drioton, P. du Bourguet, Arta faraonilor, Bucureşti, 1972, Prefaţă de Radu Florescu, p. 5-18.
Ion Burian, Bohumila Mouchova, Misterioşii etrusci, Bucureşti, 1973, Prefaţă
de Radu Florescu, p. 5-18.
Jean-Claude Fredouille, Enciclopedia civilizaţiei şi artei romane, Bucureşti, 1974, 295 p. cu
ilustr., Prefaţă şi control ştiinţific de Radu Florescu, p. 5-13.

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

RADU FLORESCU (13 noiembrie 1931 - 7 septembrie 2003) 591

 

Georges Posener (în colaborare cu Serge Sauneron şi Jean Yoyotte), Enciclopedia civilizaţiei şi
artei egiptene, Bucureşti, 1974, 308 p. cu ilustr. şi h., trad. de Radu Florescu şi Gloria
Ceacalopol, Introducere de Radu Florescu. Guy Rachet, Universul arheologiei. Tehnică – istorie –
bilanţ, vol. I-II, Bucureşti, 1977, Colecţia Biblioteca de artă. Arte şi civilizaţii (vol. I – 455
p. cu h. şi ilustr. + 18 f. pl. cu ilustr.; vol. II – 447 p. cu fig. şi tab. + 30 f. pl. cu
ilustr.), trad. de Radu Florescu şi Gloria Ceacalopol, Prefaţă, vol. I, p. 5-31 şi Note, vol. I, p.
419-450; vol. II, p. 383-391, de Radu Florescu.
Guido A. Mansuelli, Civilizaţiile Europei vechi, trad. de Alexandra Slavu,
Bucureşti, 1978, vol. I-II (vol. I -371 p. cu fig. + 47 f. ilustr.; vol. II - 384 p. cu fig. + 12
f. ilustr.), Prefaţă şi control ştiinţific de Radu Florescu.
H. Schliemann, Pe urmele lui Homer, vol. I-II, Bucureşti, 1979, Introducere (vol. I, p. 5-26) şi
Comentarii de R. Florescu.
Ion Miclea, Adamclisi, Bucureşti, 1980, 23 p. cu fig. + 12 p. cu ilustr., Cuvînt înainte de Radu
Florescu.
Philipp Vandenberg, Nefertiti, Bucureşti, 1980, 432 p. cu fig., h. + 18 f. ilustr.,
Postfaţă şi Note de Radu Florescu.
Vasile Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei, Bucureşti, 1982, 608 p. cu fig., h. şi tab. + 22 f.
ilustr., ediţie îngrijită, Note (p. 505-585), Comentarii şi postfaţă (p. 588-604) de Radu Florescu.
Fustel De Coulanges, Cetatea antică, Bucureşti, 1984, 2 vol., Prefaţă de Radu
Florescu.
J. Winckelmann, Istoria artei antice, Bucureşti, 1985, 2 vol., Postfaţă şi Note de Radu Florescu.
Franz Sales Meyer, Ornamentica, Bucureşti, 1988, traducere şi Cuvînt înainte
de Radu Florescu.
André Miquel, Islamul şi civilizaţia sa: sec. VII-XX, Bucureşti, 1994, vol. 1 (468 p.); vol. 2 (320
p.), trad. Gloria Dorothea Ceacalopol şi Radu Florescu, Cuvânt înainte de Radu Florescu.
Sabin Adrian Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României - cultura
Bodrogkeresztúr, Bibliotheca Musei Apulensis 11, Alba Iulia (1999), 72 p., rez. în limba germană
(13 p.), 5 hărţi, 4 planuri, 1 tab., 35 fig., Prefaţă (p. 6) de R. Florescu.
Traian Valentin Poncea, Geneza oraşului medieval românesc extra-carpatic (secolul X-XIV),
Bucureşti, 1999, 290 p., Prefaţă de Radu Florescu.
David I. Kertzer, Ritual, politică şi putere, trad. de Sultana Avram şi Teodor Fleşeru, Bucureşti,
2002, 247 p., Cuvânt înainte de Radu Florescu.

Lucrări de ştiinţă popularizată

Radu Florescu, Capidava, Bucureşti, 1965, 72 p. cu pl. şi h.
Radu Florescu, Mănăstirea Govora. Mic îndreptar, Bucureşti, 1965, 60 p. + ilustr., facs. şi plan.
Radu Florescu, Ghid arheologic al Dobrogei, Bucureşti, 1968, 208 p., ilustr. şi plan + 1 f. pl.
Ion Miclea, Elada, Bucureşti, 1968 (legendele albumului de Radu Florescu).

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

592

IOAN C. OPRIŞ

 

Ion Miclea, Persepolis, Bucureşti, 1971, Studiu arheologic (p. 7-24), legende, bibliografie sumară
de Radu Florescu.
Radu Florescu, Adamclisi, Bucureşti, 1973, 43 p.
Ion Miclea, Egiptul faraonilor, Bucureşti, 1974, 64 p. cu ilustr. + 78 f. pl. cu ilustr. în parte
color, Prefaţă şi Comentarii de Radu Florescu.
R. Florescu, I. Miclea, Dragomirna, Bucureşti, 1976.
Ion Miclea, Radu Florescu, Prezenţe musulmane în România, cu o prefaţă de Iacub Mehmet (ilustr. şi
prez. grafică Ion Miclea), Bucureşti, 1976, 24 p. + 40
f. ilustr.
Ion Miclea, Castelele Rinului, Bucureşti, 1976, Studiu şi comentarii, p. 9-27 de Radu Florescu.
A. Rădulescu, C. Scorpan, R. Florescu, Itinerare arheologice dobrogene, Bucureşti,
1976.
Ion Miclea, Radu Florescu, Dragomirna, Bucureşti, 1976, 44 p. cu fig. + 44 f. pl.
cu reprod.
Ion Miclea, Radu Florescu, Probota, Bucureşti, 1978, 43 p. + 43 f. ilustr.
Ion Miclea, Dulce Bucovină, Bucureşti, 1978, Studiu şi comentarii de Radu Florescu.
Ion Miclea, Dobrogea, Bucureşti, 1978, coordonator şi autor text Radu Florescu.
Radu Florescu, Ion Miclea, Tezaure transilvane la Kunsthistorisches Museum din Viena, Bucureşti,
1979, 104 p. cu fig. + 68 f. ilustr. în parte color.
Ion Miclea, Radu Florescu, Strămoşii românilor. Vestigii milenare de cultură şi artă, vol. I-IV,
Bucureşti, 1980:
I – Preistoria Daciei, 132 p. cu fig. şi h. + 152 f. cu ilustr. în parte color II – Geto-dacii, 79
p. cu fig. + 163 f. cu ilustr. în parte color.
III – Decebal şi Traian, 96 p. cu fig. şi h. + 142 f. cu ilustr. în parte color.
IV – Daco-romanii, 1-2: 1. 124 p. cu fig. şi h. + 134 f. cu ilustr. în parte color.;
2. p. 125-215 cu fig. + 129 f. cu ilustr. în parte color.
Ion Miclea, Adamclisi, Bucureşti, 1980, text Radu Florescu.
Ion Miclea, România - pămînturi eterne. Valea Jiului – Ţara Haţegului – Orăştia – Ţara Zarandului –
Hunedoara – Valea Mureşului - Deva, Sibiu, „Transilvania”, 1980, 296 f. cu fig. şi ilustr. în parte
color, album cu fotografii de Ion Miclea şi text de Radu Florescu.
R. Florescu, Die Kunst der Dako-Römischen, Bucureşti, 1986, 165 p. Radu Florescu, Ion Miclea,
Hurezi, Bucureşti, 1989, 44 p.
Radu Florescu, Ion Miclea, Histria (= The city of Histria), Bucureşti, 1989, ediţie bilingvă, 100
p., 92 f. + 136 il.

Cataloage de expoziţii

R. Florescu, Das Wirtschaftsleben, în Römer in Rumänien, Ausstellung des
Römisch-Germanischen Museums Köln und des Historischen Museums Cluj, Kunsthalle Köln, 12.
Februar bis 18. Mai 1969, Köln, 1969, p. 55-57. Radu Florescu, L. David-Ţeposu, Kunst und
Kunstgewerbe im römischen Dakien, în Römer in Rumänien, p. 66-70.

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

RADU FLORESCU (13 noiembrie 1931 - 7 septembrie 2003) 593

 

R. Florescu, Observations sur l’histoire de l’ornementation dans l’antiquité sur le territoire de
la Roumanie, în Trésors de l’art ancien en Roumanie, Petit Palais, Paris, 1970.
Guldet från Karpaterna, Historiska Museet i Stockholm, Stockholm, 1970 (în
colaborare).
R. Florescu, La vita economica, în Civiltà romana in Romania, Roma, 1971, p. 65- 67.
R. Florescu, L. Ţeposu-David, Arte e mestieri artistici nella Dacia romana, în
Civiltà romana in Romania, Roma, 1971, p. 83-89.
Treasures from Romania, British Museum, Londra, 1971, (în colaborare).
R. Florescu, Introducere, în Tezaurul din El Dorado, Bucureşti, aprilie-mai 1972.
R. Florescu, Introduction, în Exposition d’art ancien. Quinzaine roumaine à Bruxelles, 1973.
Radu Florescu, Epoca romană, în Comori arheologice în regiunea Porţilor de Fier, Bucureşti,
mai-iunie 1978, p. 143-147.
Radu Florescu, Das dakische Kunsthandwerk, în Die Daker. Archäologie in Rumänien,
Römisch-Germanisches Museum, Ausstellung vom 8. Juli bis 15. September 1980, Historisches Museum
Köln, 1980, p. 35-44.
H. Daicoviciu, R. Florescu, Die dako-römischen Kriege vom Ende des 1. und Beginn des 2.Jh., în Die
Daker. Archäologie in Rumänien, p. 86-106 = Die Dako- Römischen Kriege vom Ende des 1. und Beginn
des 2. Jahrhunderts, în Die Daker. Archäologische Funde aus Rumänien, Ausstellungskatalog, Neue
Hoffburg, Burggartensäle (11. Juni bis 4. Oktober 1981), Wien, Philipp von Zabern, Mainz, 1981, p.
86-106.
R. Florescu, Zur Geographie Rumäniens, în Goldhelm, Schwert und Silberschätze. Reichtümer aus 6000
Jahren rumänischer Vergangenheit, Sonderausstellung, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Schirn
Kunsthalle, Frankfurt, Frankfurt a.M. (29. Januar bis 17. April 1994), 1994, p. 15-18.
R. Florescu, Die römische Kunst in der Dobrudscha, în Goldhelm, Schwert und Silberschätze.
Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer Vergangenheit, p. 95-97.
R. Florescu, Grigore Popescu Arbore, Lo stato e la civiltà dei Daci, în I Daci, Firenze, Palazzo
Strozzi, 26 marzo-29 giugno 1997, Electa, Milano, 1997, p. 11-19.
R. Florescu, La Dacia, il paese e la sua posizione geografica, în I Daci, 1997, p. 20- 21.
R. Florescu, L’arte dei daci, în I Daci, 1997, p. 79-89.

Cartografie

Harta Imperiului Roman, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1955.
Harta Patriei noastre din cele mai vechi timpuri până la sfîrşitul stăpînirii romane în Dacia (în
colaborare), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1956 (ed. a II-a 1958).

Harta Patriei noastre din epoca migraţiunilor până la formarea statelor feudale româneşti (în
colaborare), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1956 (ed. a II-a 1958).
Atlas istoric (în colaborare), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971.

Cursuri universitare şi postuniversitare

Curs de arheologia României, Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu” (Academia de Arte
Plastice), Bucureşti, 1965-1970; 1980-1991; Universitatea Athenaeum, Bucureşti, 1990-1991.
Curs de istoria artei antice universale, Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu”, Bucureşti,
1970-1980.
Curs de muzeologie, Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu” (Academia de Arte Plastice),
Bucureşti, 1980-1991; Universitatea Athenaeum, Bucureşti, 1990-1991.
Curs de istoria artei antice în România, Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu”, Bucureşti,
1970-1980; Universitatea Athenaeum, Bucureşti, 1990-1991.
Curs de conservarea bunurilor culturale, Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu”, Bucureşti,
1980-1990.
Curs de conservarea monumentelor, Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu”, Bucureşti,
1985-1990.
Curs de antropologie culturală, Institutul de Arte Plastice “N. Grigorescu”, Bucureşti, 1980-1990.
Curs de arheologie universală, Universitatea Athenaeum, Bucureşti, 1990-1991.
Muzeotehnică şi istorie modernă şi contemporană, curs postuniversitar, Bucureşti, 1981-1982,
programa analitică şi programa calendaristică CSPC.
Muzeotehnică şi istoria artelor, curs postuniversitar, Bucureşti, 1981-1982, programa analitică şi
programa calendaristică CSPC.
Expertiză şi muzeotehnică – pictură, tempera pe lemn, curs postuniversitar, Bucureşti, 1983-1984,
programa analitică şi programa calendaristică CSPC. Expertiză şi muzeotehnică – arte decorative,
curs postuniversitar, Bucureşti,
1983-1984, programa analitică, program calendaristic, CSPC.
Restaurare pictură tempera pe lemn, curs postuniversitar, Bucureşti, 1984, programa analitică,
program calendaristic CSPC.
Ornamentică şi arte decorative, curs postuniversitar, programă analitică, program calendaristic.
Istoria porţelanului şi sticlei, curs postuniversitar, programă analitică, program calendaristic.

 

 

Diverse

Fiul lui Grigore Florescu

Unul dintre autorii Legii ocrotirii patrimoniului cultural naţional al RSR nr. 63/1974 ("Legea patrimoniului")

Bibliografie despre arheolog

Ioan C. Opriș, Radu Florescu (13 noiembrie 1931 - 7 septembrie 2003), Pontica XXXVII-XXXVIII, p. 583-594.

Galerie

Autor fișă inițială

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram