Petrescu-Dâmbovița Mircea

Data nașterii :
21/05/1915
Galați
Data deces     :
13/04/2013
Iași

Contribuţii importante în cercetarea neoliticului, eneoliticului, epocii bronzului, Hallstatt-ului, a perioadei finale a etnogenezei româneşti.

Specializare

Neolitic
eneolitic
Epoca metalelor
epoca bronzului, Hallstat

Studii

Universitatea București - Facultatea de Drept
Licenta
1933
 - 1937
Universitatea București - Facultatea de Istorie
Licenta
1933
 - 1937

Alte studii

1926-1933 a urmat cursurile gimnaziale și apoi liceale la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați.

Doctorat

Doctoratul în litere și filozofie, specialitatea preistorie
"Contribuţiuni la ultima epocă a bronzului din Transilvania"
prof.dr. Ion Nestor
1947
Doctor docent
1964

Activitate

Muzeul Naţional de Antichităţi
asistent
-
Perioada
1943
-
1949
Universitatea București
asistent onorific la catedra de Preistorie și Arheologie
-
Perioada
1947
-
1949
Facultatea de Istorie - Universitatea Iaşi
conferențiar
-
Perioada
1949
-
1956
Facultatea de Istorie - Universitatea Iaşi
profesor
-
Perioada
1956
-
1983
Facultatea de Istorie - Universitatea Iaşi
profesor consultant
-
Perioada
1983
-
2013
Facultatea de Istorie - Universitatea Iaşi
decan
-
Perioada
1975
-
1976
Muzeului de Istorie a Moldovei
director
-
Perioada
1954
-
1967
Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D.Xenopol" - Iași
director
-
Perioada
1967
-
1990

Alte Funcții

 

1970 - Membru al Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice a R.S.R.

1985 - Preşedintele Filialei Iaşi al Institutului Român de Tracologie.

1991 - Membru corespondent al Academiei Române.

1993 - Preşedintele Consiliului Ştiinţific al Institutului Român de Tracologie.

1996 - Membru titular al Academiei Române.

2001 - director onorific al Centrului Interdisciplinar de Studii Arheoistorice al Facultăţii de Istorie din Iaşi.

Membru în biroul Societăţii de Ştiinţe Istorice.

Membru în Comitetul Naţional al Istoricilor din România.

Preşedinte al părţii române în Comisia mixtă româno-ucraineană de istorie, arheologie, etnografie şi folclor (din 1994), unde a iniţiat apariţia publicaţiei "Interacademica".

Redactor responsabil al Anuarului Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D.Xenopol", precum şi fondator al revistei "Arheologia Moldovei".

Premii / Titluri / Distincții

1954 - Premiul de Stat.

1977 - Premiul "Vasile Pârvan" al Academiei Române.

 

1999 - Doctor honoris causa al Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi.

2005 - Doctor honoris causa al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava.

 

 

Lista Lucrări

- Colaborator la: Istoria Romîniei, I, Bucureşti, 1960, p. 113-114, 147-149;

Istoria românilor, I, Bucureşti, 2001 (coordonator al volumului);

Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas,Praga, I (1966) - II (1969);

Dicţionar de istorie veche a României, Bucureşti, 1976;

Enciclopedia arheologiei şi Istoriei vechi a României,Bucureşti, vol. I (1994), II (1996), III (2000).

Editor:

La civilisation de Cucuteni en contexte européen, Iaşi, 1987;

Comori ale epocii bronzului din România,Bucureşti, 1995.

Colaborări:
- Inventarul materialului arheologic de la Rezidenţa Regală din Galaţi, Bucureşti, 1940, 14 p.;

Hăbăşeşti. Monografie arheologică,Bucureşti, 1954, 607 p. (în colab.);

Cucuteni, Bucureşti, 1966, 40 p.;

Muzeul de Istorie al Moldovei, Bucureşti, 1966, 93 p. (în colab.);

Dépôts de l'âge du bronze tardif, Inventaria Archaeologica, fasc.7, 13 pl., Bucureşti, 1970 (în colab.).

Aşezări din Moldova. De la paleolitic pînă în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970, 662 p., 259 pl. şi 13 hărţi (în colab.);

Depozitele de bronzuri din România, Bucureşti, 1977, 390 p., 403 pl. şi 10 hărţi;

Die Sicheln in Rumänien, PBF, XVIII, 1, München, 1978, 189 p. şi 300 pl.;

Scurtă istorie a Daciei preromane, Iaşi, 1978, 203 p., 31 pl. şi 3 hărţi;

Istoria oraşului Iaşi, Iaşi, 1980 (în colab.);

Sisteme de fortificaţii medievale timpurii la est de Carpaţi. Aşezarea de la Fundu Herţii, Iaşi, 1987, 145 p., (în colab.);

Istoria României de la începuturi până în secolul al VIII-lea, Bucureşti, 1995, 464 p. şi 12 hărţi (în colab.);

Der Arm- und Beinschmuck in Rumänien, PBF, X, 4, Stuttgart, 1998, 213 p. şi 180 pl.;

Truşeşti. Monografie arheologică, Bucureşti-Iaşi, 1999, 812 p. (în colaborare);

Realizări şi perspective în cercetarea culturii Cucuteni, Bucureşti, 2001, 39 p. (discurs de recepţie la Academia Română);

Cercetări arheologice şi istorice din zona lacului de acumulare Bicaz, Piatra Neamţ, 2003, 520 p. şi 162 fig. (în colab.);

Cucuteni-Cetăţuie: Monografie arheologică, Piatra Neamţ, 2004, 726 p. (în colab.);

Amintirile unui arheolog, Piatra Neamţ, 2006, 268 p.

Articole și studii:
- Archäologische Forschungsreise im Bezirk Covurlui, în "Dacia", 7-8 (1937-1940), p. 427-447;

Nouvelles données concernant le néolithique carpatho-balkanique, în "Balcania", 8 (1945), p. 192-215;

Date noi asupra mormintelor cu ocru din Moldova, în SCIV, 1 (1950), 2, p. 110-125;

Cetăţuia şi cimitirul hallstattian de la Stoicani, înMCA, I, 1953, p. 13-211;

Contributions au problème de la culture Criş en Moldavie, în AAAH, 9 (1958), p. 53-68;

Date noi relativ la descoperirile de obiecte de bronz de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutul Hallstatt-ului din Moldova, în AM, 2-3 (1964), p. 251-272;

L'évolution de la civilisation de Cucuteni à la lumiére de nouvelles fouilles archéologiques de Cucuteni-Băiceni, în RSP, 20, 1965, p. 157-181;

Considérations sur le problème des périodes de la culture matérielle en Moldavie du VIe au Xe siècle, în RRH, 2 (1967), p. 181-199;

Quelques problèmes de synchronisation de la civilisation de Cucuteni à la lumière des récentes recherches, în "Actes du IIe Congrès International des Études du Sud-Est Européen", 2, Athènes, 1972, p. 95-108; Die wichtigsten Ergebnisse der archäologischen Forschungen über den Zeitraum vom 3.-10. Jh. östlich der Karpaten, în "Dacoromania", 1, Freiburg, 1973, p. 162-173;

La civilisation de Glina III à la lumière des nouvelles recherches, în "Preistoria Alpina", 10 (1974), p. 277-289;

Noi cercetări arheologice la Stoicani (jud. Galaţi), în SCIV, 25 (1974), 1, p. 71-97 (în colab.);

Nouvelles recherches archéologiques à Folteşti (dép. de Galaţi), în "Dacia", N.S., 18 (1974), p.19-72 (în colab.);

Le trésor de Băiceni (dép. de Iassy), în "Dacia", N.S., 19 (1975), p. 105-123, (în colab.);

Éléments illyriens dans le milieu thrace de l’Est de la Roumanie, în "Illiria", 4 (1976), p. 227-235;

La continuité à l’Est des Carpathes au cours du premier millénaire à la lumière des dernières recherches, în NÉH, 6 (1980), 1, p. 23-32;

Nouvelles données sur le premier âge du fer dans l’espace carpato-ponto-danubien, în "Union Internacional de Ciencias Pre- y Protohistoricas, X Congresso, Actes", Mexico, 1982, p. 316-332;

Contributions des recherches archéologiques à l’étude des commencements de l’ethnogenèse des Thraces dans l’espace carpato-ponto-danubien, în "Studi di paletnologia in onore di Salvatore M. Puglisi", Roma, 1985, p. 617-624;

Certaines considérations sur quelques problèmes du Hallstatt de l’espace carpato-danubien-pontique d’après les données des recherches récentes, în SlovArch, 26 (1988), 1, p. 175-188;

Betrachtungen über die Cucuteni-Kultur im südosteuropäischen Kontext, în "Heinrich Schliemann. Grundlagen und Ergebnisse moderner Archäologie. 100 Jahre nach Schliemanns Tod", Berlin, 1992, p. 267-272; Quelques considérations concernant les rapports des Thraces de l’espace carpato-danubien-pontique avec le nord de l’Italie à la fin de l’âge du bronze et au début du Hallstatt, în "VI Symposium Internazionale di Tracologia", Milano, 1992, p. 281-298; Ioan Andrieşescu, ctitor al arheologiei preistorice româneşti, în ARMSSIA, 19 (1994), p. 33-43;

Certains problèmes concernant le trésor de Băiceni, în TD, 16 (1995), p. 171-185;

Les contributions de I. Nestor concernant le problème des liasons de l’espace carpato-danubien-pontique avec le nord de l’Italie à l’Âge du Bronze et au début du Hallstatt ancien, în "Dacia", N.S., 38-39 (1994-1995), 1997, p. 41-53;

Despre viaţa şi cercetările arheologice ale lui H. Schliemann la Troia, Mycene şi alte locuri din Grecia, în ARMSSIA, seria IV, 25 (2002), p. 155-186; Activitatea arheologică ieşeană, în AM, 20 (1997), p. 171-180; 21 (1998), p. 181-199; 22 (1999), p. 171-195;

Die Nekropole der Noua-Kultur auf die "Ţuguieta" bei Truşeşti, Kr. Botoşani, în PZ, 76 (2001), 2, p. 179-208;

Ion Nestor. Omul şi opera, în "In memoriam Ion Nestor", Buzău, 2005, p. 13-25;

Profesorul Ioan Andrieşescu. Omul şi opera, în CC, s.n., 11 (21), 2005, p. 223-233;

Le rôle de l’Académie Roumaine dans l’exploration de la station énéolithique à céramique peinte de Cucuteni, în "Cucuteni 120 - valori universale", Iaşi, 2006, p. 5-14;

Importanţa noilor săpături arheologice de la Cucuteni-Cetăţuia (1961-1966) i, în "Cucuteni 120 - valori universale", Iaşi, 2006, p. 15-30.

 

Cf. Ursulescu-Cotiugă [2013]

Diverse

Pe plan internaţional:

1964 - membru în Consiliul Permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Preistorice şi Protoistorice

1977 - membru al Institutului Arheologic German ()

1964 - membru al Institutului Italian de Pre- şi Protoistorie din Firenze.

membru al Consiliului Internaţional de Studii Indo-Europene şi Tracice.

1991 - membru în Comitetul de Onoare al Consiliului UISPP.

1997 -membru de onoare al Institutului de Tracologie din Sofia.

 

A participat, cu comunicări apreciate, la numeroase congrese, simpozioane şi colocvii internaţionale de specialitate.

Bibliografie despre arheolog

Mircea Petrescu-Dîmbovița, Mulțumiri și recunoștiință, Arheologia Moldovei, XXVIII, 2005, p. 29-37

Cătălin I. Nicolae, In memoriam - Mircea Petrescu-Dîmbovița (15 mai 1915- 13 aprilie 2013), SCIVA, 65, nr. 1–2, 2014, p. 163-174.

Dan Gh. Teodor, Academicianul Mircea Petrescu-Dîmbovița - un secol de la naștere, Arheologia Moldovei, XXXVIII (2015), p. 347 – 350.

In memoriam Mircea Petrescu-Dîmbovița [2013] (N. Ursulescu - text), V. Cotiugă (foto) - http://www.cimec.ro/Arheologie/Mircea-Petrescu-Dambovita/index.html

 

J.Filip, în "Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas", 2 (1969), Praga, p. 1019;

D.Gh. Teodor, Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 70 de ani, în AM, 11 (1987), p. 301-303;

D.Gh. Teodor, Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 80 de ani, în AM, 18 (1995), p. 7-14;

V. Chirica, O viaţă închinată arheologiei: Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 80 de ani, în "Europa XXI", 3-4 (1994-1995), Iaşi, 1995, p. V-XV;

Sever Dumitraşcu, Arheologia română la sfârşit şi început de mileniu, Oradea, 1995, p. 18-26;

Al. Zub, Profesorul Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 80 de ani, în AIIX, 32 (1995), p. 651-652;

Dorina Rusu, Membrii Academiei Române. Dicţionar, Bucureşti, 1999, p. 409;

M. Brudiu (ed.), Academicianul Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Doctor Honoris Causa al Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi, 1999;

Şt. Ştefănescu, Cuvânt de răspuns, în: M. Petrescu-Dîmboviţa, "Discurs de recepţie în Academia Română", Bucureşti, 2001, p. 35-39;

Omagiu Academicianului Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 85 de ani, în "Europa XXI", 9-10 (2000-2001), p. 3-6;

A. László, Mircea Petrescu-Dîmboviţa à son 85e anniversaire, în SAA, 7 (2000), p. 1-20;

V. Spinei, Hommage on a venerable anniversary, în "Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata", Iaşi, 2005, p. 15-37 + lista publicaţiilor (p. 39-59);

Sărbătorirea Academicianului Mircea Petrescu-Dîmboviţa, în AM, 28 (2005), p. 7-40;

Mircea Petrescu-Dîmboviţa la 90 de ani, în "Academica", s.n., 15 (2005), nr. 39 (176), p. 45-59;

M. Ignat, O manifestare ştiinţifică prestigioasă - acordarea distincţiei de Doctor Honoris Causa academicianului Mircea Petrescu-Dîmboviţa, în CC, s.n., 11 (21), 2005, p. 219-222.

 

Cf. Ursulescu-Cotiugă [2013] pentru Lista blibliografică și pentru cea mai mare parte a fotografiilor reproduse în galeria foto a acestui articol.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram