Roman Petre

Data nașterii :
29/06/1935
com. Livezi, jud. Vâlcea
Data deces     :
27/07/2019
București

Creator al Institutului de Tracologie

Specializare

Neolitic
Perioada de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului
Epoca metalelor
Epoca bronzului

Studii

Universitatea București
Licenta
1954
 - 1958

Alte studii

Studii secundare la Craiova

Activitate

Învățământ
profesor secundar
-
Perioada
1961
-
1965
Institutul de Arheologie
documentarist
-
Perioada
1965
-
1966
Institutul de Arheologie
cercetător
-
Perioada
1966
-
1970
Institutul de Arheologie
cercetător ştiinţific principal
-
Perioada
1971
-
1989
Institutul de Tracologie
director
-
Perioada
1990
-
2003

Alte Funcții

1991-1999 Vice-Președinte al Comisie Naționale de Arheologie.

Redactor șef al revistei Thraco-Dacica.

Fondator al revistelor: Bibliotheca Thracologica, Symposia Thracologica, Bulletin de Thracologie, Studia Danubiana, Musicalia Danubiana, Cercetări Arheologice în Aria Nord-Tracă, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc

Lista Lucrări

Cărți

 • Cultura Coţofeni, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976 (Premiul Academiei Române).
 • The Late Copper Age Coţofeni Culture of South - East Europe, BARSuppSer 32, Oxford.
 • Cultura Baden în România, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1978 (colab.  Ioan Németi).
 • Beiträge zur Problematik der schnurverzierten Keramik Südosteuropa, Philipp von Zabern Verlag, Mainz, 1992 (colab Ann Dodd-Opriţescu și Pal Janos) (Premiul Academiei Române).
 • Ostrovul Istoricul cercetărilor. Săpături şi stratigrafie / Ostrovul Corbului. Forschungsgeschichte. Ausgrabungen und Stratigraphie, Program de cercetare asupra pre- şi protoistoriei Dunării de Jos, vol. I/1a, Bucureşti, 1996.
 • Ostrovul Corbului între km fiuviali 911-912. Morminte şi unele aşezări preistorice, Editura Academiei, 2008, 179 p. (colab. Ann Dodd-Opriţescu).
 • Săpături arheologice în bazinul dunărean al Porţilor de Fier, Editura Artemis, Bucureşti.
 • Cercetări arheologice şi documente din arhive despre oraşul Măgurele (jud. Ilfov) şi unele sate de la vest, sud-vest de Bucureşti, Editura Artemis, Bucureşti, 2012.

 

Cărți editate

 • Roman, M. Alexianu (eds.), Relations thraco - illyro - helleniques: actes du XIVeSymposium national de thracologie (a participation internationale), Băile Herculane (14-19 septembre 1992), Bucureşti, 1994.
 • Roman, S. Diamandi, M. Alexianu (eds.), The Thracian World at the Crossroads of civilisations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanţa - Mangalia - Tulcea, 20-26 May 1996, vol. I-II, Bucureşti, 1997/1998.
 • Roman, Saviana Diamandi (eds.), Cernavodă III - Boleraz. Ein vorgeschichtliches Phănomen zwischen dem Oberrhein und der Unteren Donau. Symposium Mangalia/Neptun (18.-24. Oktober 1999), Bucureşti, 2001.
 • Co-editor of the Proceedings of the Romanian-Yugoslavian Commission for the Study of Iron Gates (I – Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Siidosteur Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin. 7.-9. November 1996, Bukarest, 1996; II – Die Kulturen der Bronzezeit in dem Gebiet des Eisernen Tores. Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin. 22.-24. November 1997, Bukarest, 1998; III – Le Djerdap/Les Portes de Fer a la deuxieme moitie du premier millenaire av. Ch. jusqu'aux guerres daciques. Kolloquium in Kladovo - Drobeta-Turnu Severin. September - October 1998, Beograd, 1999; IV – Die Archăologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 106-275 n. Chr. Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin. 1.-4. Oktober 2000, Bucureşti, 2001; V – Die Archăologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 275-602 n. Chr. Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin. 2.-4. November 2001, Bucureşti, 2003).

 

Articole

Săpăturile de la Cernavodă, MCA 6, 1959, p. 95-105 (colab).

Şantierul arheologic Cernavodă, MCA 7, 1960, p. 49-55 (colab).

Săpături şi cercetări arheologice în raionul R. Vîlcea, MCA 7, 1960, p. 131-137 (colab).   Săpăturile arheologice din Bucureşti. I. Săpăturile de pe dealul Ciurel, MCA 8, 1962, p. 761-767 (in collaboration). O aşezare neolitică la Măgurele, SCIV, 13, 1962, 2, p. 259-271.

Ceramica precucuteniană din aria culturilor Boian-Gumelniţa şi semnificaţia ei, SCIV, 14, 1963, 1, p. 33-49.

Despre unele aspecte ale perioadei de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului în regiunile extracarpatice ale R.P.R., RevMuz 1, 1964, p. 314-325.

Valorificarea în clasă a cercetărilor de istorie locală, SAI 4, 1964, p. 375-387.

Începuturile învăţământului sătesc la sud-vest de Bucureşti, Revista de pedagogie 8, 1964, p. 56-73 (colab).

Un nou aspect cultural de la începutul epocii bronzului (complexul de la Droboteşti), SCIV 17, 1966, 3, p. 445-465.

Periode de transition entre l'eneolitique et l'epoque du bronze dans les regions extracarpatiques de la Roumanie, in Actes du VIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, Praha, 1966, p. 468-471.

Asupra perioadei de trecere de la eneolitic la epoca bronzului, SCIV 19, 1968, 4, p. 553-573 (in collaboration). Aspekte des Ausgangs des Aneolithikums und der Obergangsstufe zur Bronzezeit im Raum der Niederdonau, Dacia N.S. 12, 1968, p. 45-128 (colab).

Ober die Chronologie der Obergangszeit vom Aneolithikum zur Bronzezeit in Rumănien, Dacia N.S.13, 1969, p. 61-71 (colab).

Precizări asupra unor probleme ale neoliticului transilvănean, RevMuz 6, 1969, 1, p. 68.

Conceptul Folteşti II şi problema începuturilor epocii bronzului în Moldova, Carpica 2, 1969, p. 17-22.

Un nou grup hallstattian timpuriu în sud-vestul României - Insula Banului, SCIV 20, 1969, 3, p. 393-423 (colab).

Cu privire la cronologia perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în România, SCIV 21, 1970, 4, p. 557-570 (colab).

Strukturănderungen des Endăneolithikums in Donau-Karpaten-Raum, Dacia N.S. 15, 1971, p. 31-169.

Ober die Obergangsperiode vom Aneolithikum zur Bronzezeit in Rumănien, in Symposium iiber die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur, Bratislava, 1973, p. 259-295.

Cultura Jigodin. O cultură cu ceramică şnurată în estul Transilvaniei, SCIV 24, 1973, 4, p. 559-574.

Locuirea neolitică de la Ostrovul Gura Văii, Drobeta 1, 1973, p. 117-128 (colab).

Cultura Cernavoda II. Aşezarea din sectorul b de la Cernavoda, SCIV 24, 1973, 3, p. 373-405 (in colab). Modificări structurale ale culturilor eneoliticului final din regiunea carpato-danubiană, Banatica 2, 1973, p. 57-78.

Das Problem der „schnurverzierten“ Keramik in Südosteuropa, Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte 68, Halle/Saale, 1974, p. 157-174.

Der Beginn Friihbronzezeit in Rumănien, ActaArchCarp 15, 1975, p. 145-158.

Complexul Orlea-Sadovec, SCIVA 27, 1976, 2, p. 147-169.

Zur kulturellen Grundlage der thrakischen Bronzezeit, Thraco-Dacica 1, 1976, p. 53-57.

Materiale aparţinînd perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în colecţiile Muzeului judeţean Arad, Ziridava 6, 1976, p. 31-40.

Die Glina III-Kultur, PZ 51, 1976, 1, p. 26-47.

Kontakte der Coţofeni-Kultur mit den Baden-Kostolac-und Vučedol Kulturen im Westen Rumăniens, Istrazivanja 5, 1976, p. 143-148.

Die Coţofeni-Kultur, PZ 52, 1977, 2, p. 189-198.

Noţiunea de "cultura Kostolac", SCIVA 28, 1977, 3, p. 419-429.

Cercetările de la Ipoteşti (jud. Olt), SCIVA 29, 1978, 1, p. 73-93 (colab).

Modificări în tabelul sincronismelor privind eneoliticul tîrziu, SCIVA 29, 1978, 2, p. 215-221.

Ethno-kulturelle Bewegungen aus der friihen Periode der „thrazischen" Bronzezeit, in Actele Congresului II de Tracologie, vol. I, Bucureşti, 1980, p. 63-68.

Substratul cultural al bronzului tracic, Acta Hargitensia 1, 1980, p. 13-21.

Der Kostolac-Kultur-Begriff nach 35 Jahren, PZ 55, 1980, 2, p. 220-227.

Zur rumănischen Friihbronzezeit (der Forschungsstand), in Die Frühbronzezeit im Karpatenbecken und in den Nachbarngebieten (Symposium Velem - Budapest, 1977), MAInstUngAk, Beiheft 2, Budapest, 1981, p. 157-169, 307-333. Forme de manifestare culturală din eneoliticul tîrziu şi perioada de tranziţie spre epoca bronzului, SCIVA 32, 1981, 1, p. 21-42.

Modificări în structura etno-culturală a Europei de sud-est în eneoliticul tîrziu, SCIVA 32, 1981, 2, p. 241-245. Raportul cronologic dintre Ezero şi Troia în lumina cercetărilor la nord de Balcani, SCIVA 33, 1982, 4, p. 402-414.

Constituirea noilor grupe etno-culturale de la începutul epocii bronzului, Carpica 14, 1982, p. 39-49.

Spătăneolithikum, Obergangsperiode und der Beginn der Bronzezeit in Siidosten Rumăniens, Thraco-Dacica 4, 1983, 1-2, p. 69-72.

Probleme în legătură cu perioada timpurie a epocii bronzului şi începuturile culturii Otomani, SCIVA 35, 1984, 3, p. 266-274.

Mormintele tumulare de la Verbiţa (jud. Dolj), Thraco-Dacica 5, 1984, p. 15-21 (colab).

Siedlungsfunde der bronzezeitlichen Gîrla Mare-Gruppe bei Ostrovul Corbului ăstlich des Eisernen Tores, PZ 59 1984, 2, p. 188-229 (colab).

Cercetări la Govora Sat-Runcuri în 1977, SCIVA 36, 1985, 4, p. 279-297.

Perioada timpurie a epocii bronzului "tracic" în Oltenia, Thraco-Dacica 6, 1985, p. 116-122.

Perioada timpurie a epocii bronzului pe teritoriul României, SCIVA 37, 1986, 1, p. 29-55.

Descoperiri din perioada timpurie (pre-Otomani) a epocii bronzului în nord-vestul României, SCIVA 37, 1986, 3, p. 198-232 (colab).

Aşezări cu ceramică şnurată din Tracia, Macedonia, Thessalia şi raporturile lor cu evoluţia culturală din regiunile carpato-danubiene, Thraco-Dacica 7, 1986, p. 14-30.

Constituirea culturilor bronzului tracic timpuriu, SympThrac 5, 1987, p. 125-126.

Despre istoricul cercetărilor şi stratigrafia unor aşezări din Ostrovul Corbului, SCIVA 38, 1987, 4, p. 335-365. Ostrovul Corbului în pre- şi protoistoria Europei de sud-est-centrală, in Documente recent descoperite şi informaţii arheologice, Material documentar în sprijinul cadrelor didactice şi catedrelor de ştiinţe sociale, Academia de ştiinţe sociale şi politice a R.S.R., Bucureşti, 1987, p. 46-61.

Aşezările epocii bronzului de la Ostrovul Corbului, SympThrac 6 (Piatra Neamţ), 1988, p. 40-43.

Ostrovul Corbului (Rumănien) und Male Kosihy (Tschechoslowakei), SlovArch 36, 1988, 1, p. 217-224.

Die friihbronzezeitlichen Kulturgruppen der Vor-Otomani Periode in Nordwestrumănien, Praehistorica 15, 1989, 243-249 (colab).

Fenomenul indo-europenizării şi constituirii neamului tracic la Dunărea inferioară în lumina cercetărilor arheologice, Symposia Thracologica 7 (Tulcea), 1989, p. 49-55.

Interferenţe etno-culturale din perioada indo-europenizării refiectate în cimitirul eneolitic de la Ostrovul Corbului, Thraco-Dacica 10, 1989, p. 11-38 (colab).

Epoca bronzului în nord-vestul României, Symposia Thracologica 8 (Satu Mare – Carei), 1990, p. 34-41 (colab).

Date preliminare asupra cercetărilor arheologice de la Carei-Bobald, Thraco-Dacica 11, 1990, p. 39-48 (colab).

Kulturelle Interferenzen wiederspiegelt in den Funden aus Ostrovul Corbului, Symposia Thracologica 9 (Bucureşti), 1992, p. XXI-XXIII.

Das Spătăneolitische Sălcuţa IV - Phănomen und seine Beziehungen, Thraco-Dacica 16, 1995, p. 17-24 .

Thrakologie in Rumănien in der Zeit zwischen dem 2. (1976) und dem 7. (1996) Internationalen Kongreß, in Roman, S. Diamandi, M. Alexianu (eds.), The Thracian World at the Crossroads of Civilisations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanţa - Mangalia - Tulcea, 20-26 May 1996, vol. I, Bucharest 1997, p. 16-21.

Aufzeichnungen aus den Grabungsheften zu den Forschungen in den bronzezeitlichen Ansiedlungen von Ostrovul Corbului und Ostrovul Moldova Veche, in Die Kulturen der Bronzezeit in dem Gebiet des Eisernen Tores, Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (22.-24. November 1997), Bucureşti, 1998, p. 17-33.

Unpublizierte Daten iiber die Siedlung der Cernavodă I - Kultur in Cernavodă, in R.M. Boehmer, J. Maran (eds.), Lux Orientis. Archăologie zwischen Asien und Europa. Festschrift fiir Harald Hauptmann zum 65. Geburtstag, Rahden/Westf., 2001, p. 345-351.

Das Cernavodă III-Boleraz Phănomen, in P. Roman and Saviana Diamandi (eds.), Cernavodă III - Boleraz. Ein vorgeschichtliches Phănomen zwischen dem Oberrhein und der Unteren Donau. Symposium Mangalia/Neptun (18.-24. Oktober 1999), Studia Danubiana 2, Bucureşti, 2001, p. 13-59.

"Europas Wurzeln"-Stiftung, in Arheologia spiritualităţii preistorice în ţinuturile carpato-ponto-danubiene, Constanţa, 2009, p. 7-8.

Culturi arheologice cu numele Cernavodă (I, III, II), Pontica 46, 2013, p. 9-14.

 

 • 8 voices in M. Pippidi (coord.), Dicţionar de istorie veche a României (Paleolitic - Sec. X), Bucureşti, 1976.
 • 30 voices in Preda (coord.), Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României, vol. I. A-C, Bucureşti, 1994, II. D-L, Bucureşti, 1996, III. M-Q, Bucureşti, 2000.

Diverse

Organizator al sesiunilor științifice organizate la:

Satu Mare, Carei, Reşiţa, Caransebeş, Drobeta-Turnu Severin, Piatra Neamţ, Brăila, Constanţa, Mangalia, Călăraşi, Sibiu, Alba Iulia, Cluj-Napoca,

1996 - Organizator al  6th International Congress of Thracology (Mangalia).

 

Institutul de Tracologie a fost instituție organizatoare de doctorate - conducători doctorat: Dumitru Berciu, Petre Roman, Sebastian Morintz și Gheorghe Popilian.

Simpozioane și congrese organizate:

 • 10th National Symposium of Thracology, Miercurea Ciuc,
 • 11thNational Symposium of Thracology, Piatra Neamţ, 1988
 • 12th National Symposium of Thracology, Tulcea,
 • 13th National Symposium of Thracology, Satu Mare – Carei,
 • 14th National Symposium of Thracology, Băile Herculane – Drobeta-Turnu Severin,
 • 7th International Congress of Thracology, Neptun – Mangalia – Constanţa – Tulcea,
 • Proceedings of the Commission for the Promotion of Indo-European and Thracian Studies, Mangalia, 1992-2003.
 • Symposia of the Romanian-Yugoslavian International Commission, Drobeta Turnu-Severin, 1997-2001.
 • Symposium dedicated to the Phenomenon Cernavodă III - Boleraz between the Upper Rhine and LowerDanube, Neptun, 1999.

Bibliografie despre arheolog

Eugen Comșa, EIR 1978, p. 282.

Cristian Schuster, In memoriam - Petre Roman (June 29th 1935 - July 25th 2019), Dacia N.S., tome LXII-LXIII, Bucarest, 2018-2019, p. 403-407.

Galerie

Autor fișă inițială

Mircea Victor Angelescu
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram